Prendre contact
Lot VF 60 Mahamasina Nord – Antananarivo 101, Madagascar
craad.madagascar@gmail.com
Ph: +261 32 60 343 61

One Trip One Fight

#OneTripOneFight #climatejusticemadagascar

Une campagne de sensibilisation et de mobilisation sur la Justice climatique et les Droits Humains.

POURQUOI ? Parce que les impacts du changement climatique sont des menaces pour la population Malagasy et qu’il faut PRENDRE DES MESURES urgentes à cet égard, AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTES CONCERNEES, notamment les POPULATIONS RURALES et les autres groupes VULNERABLES. Nous avons besoin de MESURES et de POLITIQUES orientées vers le DEVELOPPEMENT DURABLE et nous DEVONS ARRETER tous projets qui contribuent à la destruction de notre environnement et de nos systèmes écologiques et qui exacerbent les impacts du changement climatique, tels que LE PROJET MINIER BASE TOLIARA et LE PROJET D’EXPLOITATION DE TERRES RARES à Ambanja parce qu’ils constituent DES MENACES RELLES pour la population Malagasy.

#IrayDiaIrayAdy

Hetsika fiaraha-mientana ho an’ny Rariny ara-toetr’andro sy ho an’ny Zon’olombelona.

NAHOANA ? Satria manambana ny Malagasy ny loza ateraky ny fiovan’ny toetr’andro ka tokony handray FEPETRA faran’izay haingana hiatrehana izany.

Mila MANDRAY ANJARA amin’izany NY VAHOAKA, indrindra fa ireo izay tena voakasika dia tsy iza fa ireo vahoaka any amin’ny TONTOLO AMBANIVOHITRA sy ireo vondron’olona MAREFO.

Mila RAFITRA SY POLITIKA mirona any amin’ny FAMPANDROSOANA MAHARITRA isika ka mila ATSAHATRA dieny izao izay hetsika rehetra mety hanampy trotraka ny fahasimban’ny tontolo iainana sy ny fiantraikan’ny fiovan’ny toetr’andro, anisan’izany ny ASA FITRANDRAHANA TOY NY TETIKASA BASE TOLIARA sy ny FITRANDRAHANA TERRES RARES any Ambanja satria LOZA MANAMBANA NY VAHOAKA MALAGASY izany.

We use cookies to give you the best experience.